ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਯੁਵਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਾਂ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ, ਰੌਂ, ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜ਼ਾਤੀ ਸਰੀਰਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਘਣਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਆਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਨੋਖੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਪੇ / ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦਬੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਚਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ-ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

ਬੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਅਮਰਜੰਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘Help Finder' ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ  ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਾ ਕਰੋ।

BC Children's Hospital

This is an agency of Provincial Health Services Authority, providing provincial tertiary mental health services to the citizens of British Columbia. Programs include: Adult Tertiary Psychiatry, Geriatric Psychiatry, Forensic Psychiatric Services, Child & Adolescent Mental Health, Women’s Reproductive Mental Health, as well as the Provincial Specialized Eating Disorders Program for children and youth located at the BC Children’s Hospital.

Provincial Health Services Authority

Provincial Health Services Authority (PHSA) is one of six health authorities – the other five health authorities serve geographic regions of BC.

Ministry of Health

British Columbia Ministry of Health

RBC Children's Mental Health Project

RBC Children’s Mental Health Project is RBC's cornerstone “health and wellness” pillar; RBC Children’s Mental Heath Project is a multi-year philanthropic commitment to support community-based and hospital programs that reduce stigma, provide early intervention and increase public awareness about children’s mental health issues.

BC Children's Hospital Foundation

Through a wide range of fundraising events and opportunities, The BC Children's Hospital Foundation is united with its donors by a single, simple passion - to improve the health and the lives of the young people who enter BC Children's Hospital every day.