دریافت راهنمایی (Finding Help - Farsi)

راهنمایی اضطراری

اگر شما، فرزند شما یا فرد تحت مراقبت شما با بحران بهداشت روانی یا اعتیاد مواجه است:

  • با شماره911 تماس گرفته یا به بخش اورژانس بیمارستان محلی خود مراجعه کنید.
  • با خط تلفن بحران به شماره310-6789 یا خط تلفن بحران خودکشی به شماره
    1-800-784-2433 برای دریافت حمایت محرمانه، غیر قضاوت آمیز و رایگان در 24 ساعت شبانروز/ 7 روز هفته تماس بگیرید. خدمات ترجمه شفاهی در صورت درخواست موجود می باشد.
  • با خط تلفن بحران YouthinBC به شماره 1-866-661-3311 در 24 ساعت شبانروز/7 روز هفته تماس بگیرید یا به چت آنلاین آنها برای صحبت کردن با داوطلبین کارآموزی دیده هر روز از ساعت 12 ظهر تا 1 بعداز نیمه شب دسترسی پیدا کنید
  • با گروه واکنش به بحران بهداشت روانی در کودکان و نوجوانان تماس بگیرید (اطلاعات مربوط به تماس برای هر سازمان بهداشتی مسئول در ابزار "دریافت راهنمایی" موجود می باشد)

راهنمایی غیراضطراری

  • HealthLinkBC شامل فهرست راهنمای خدمات بهداشتی درBC می باشد. می توانید با یک پرستار، متخصص تغذیه یا داروساز توسط گرفتن شماره 811 صحبت کنید. خدمات مترجم شفاهی بنابر درخواست موجود می باشند.
  • BC 211 یک فهرست راهنمای رایگان خدمات در منطقه شما می باشد. محرمانه، چندزبانه و قابل دسترسی در 24 ساعت شبانروز/7 روز هفته توسط گرفتن شماره 211.
  • گروه های بهداشت روانی کودکان و نوجوانان شناسایی زودهنگام، مداخله، ارزیابی و مداوا را در اختیار خانواده ها درBC قرار می دهد.

برای فهرست کاملی از گزینه های اضطراری و غیراضطراری در BC، از ابزار "دریافت راهنمایی" استفاده کنید تا به شما کمک شود مسیر خود را در سامانه بهداشت روانی پیدا کنید. این ابزار به منظور ایجاد پیوند بین شما و منابع مورد نیاز شما و برای راهنمایی به شما در هر مرحله این فرایند می باشد. این ابزار در حال حاضر فقط به زبان انگلیسی موجود است.

برای دریافت اطلاعات، منابع و راهنمایی بیشتر برای مسیریابی در سامانه بهداشتی روانی در تماس گرفتن با ما از طریق تلفن، ایمیل یا به طور شخصی درنگ نکنید.

BC Children's Hospital

This is an agency of Provincial Health Services Authority, providing provincial tertiary mental health services to the citizens of British Columbia. Programs include: Adult Tertiary Psychiatry, Geriatric Psychiatry, Forensic Psychiatric Services, Child & Adolescent Mental Health, Women’s Reproductive Mental Health, as well as the Provincial Specialized Eating Disorders Program for children and youth located at the BC Children’s Hospital.

Provincial Health Services Authority

Provincial Health Services Authority (PHSA) is one of six health authorities – the other five health authorities serve geographic regions of BC.

Ministry of Health

British Columbia Ministry of Health

RBC Children's Mental Health Project

RBC Children’s Mental Health Project is RBC's cornerstone “health and wellness” pillar; RBC Children’s Mental Heath Project is a multi-year philanthropic commitment to support community-based and hospital programs that reduce stigma, provide early intervention and increase public awareness about children’s mental health issues.

BC Children's Hospital Foundation

Through a wide range of fundraising events and opportunities, The BC Children's Hospital Foundation is united with its donors by a single, simple passion - to improve the health and the lives of the young people who enter BC Children's Hospital every day.